Polityka prywatności serwisu wysokipoziom.pl (dalej “Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Osoba, która nie akceptuje Polityki Prywatności powinna powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a w szczególności z funkcjonalności wymagających podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sprzedaży kursów oferowanych poprzez Serwis.
Dbając o zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych informujemy:

1. Informacje ogólne:

RODO – to rozporządzenie Unii Europejskiej zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zostało ono opublikowane 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast weszło w życie 25 maja 2018 r.
 

2. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w serwisie jest Wysoki Poziom sp. z o.o.
ul. Jesionowa 47/105
50-504 Wrocław
NIP: 8992909484
KRS: 0000928837 


3. Podstawy prawne:

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.
Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa – RODO, Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa nas do tego upoważniają w celu realizacji zawartej umowy o świadczeniu usług.
 

4. Sposoby pozyskiwania danych:

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzane przez nich informacje w formularzach.
 

5. Wymagalność danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i prawidłowego wykonania umowy oraz skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
Dane niezbędne do świadczenia danego rodzaju usługi wskazane są w poszczególnych formularzach wypełnianych przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz pełne. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może mieć wpływ na jakość świadczonych usług.
W razie zmiany danych osobowych, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Administratora.
 

6. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, polegającej na realizacji świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług, szczegółowo opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną znajdującym się pod adresem
https://wysokipoziom.pl/regulamin-serwisu, w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umowy.
Dane przekazywane przy użyciu formularzy są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu złożenia Zamówienia, w celu kontaktu z Administratorem lub odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.
Dane osobowe są również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych: (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– wystawianiem rachunków, faktur, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej

W niektórych przypadkach jest lub może być konieczne przetwarzanie danych na potrzeby realizacji innych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności: (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora
– rozpatrywania reklamacji oraz skarg dotyczących świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług
– śledzenia i poprawy jakości świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług
– prowadzenia i mediacji sporów, postępowań przed organami władzy publicznej, obrony przed roszczeniami

W każdym innym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w celu opisanym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

7. Okres przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w pkt. 6. niniejszej Polityki Prywatności:

– przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
– do momentu wycofania zgody – w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
– przez okres wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
– realizacji prawnie uzasadnionycyh interesów Administratora, wymienionych w pkt. 6. niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń.
 

8. Współpraca z podmiotami trzecimi:

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

– organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej – wyłącznie w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
– operatorowi płatności internetowych

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator nie udostępnia innym podmiotom danych użytkowników Serwisu, które zostały podane podczas korzystania z Serwisu.
Wyłączając przypadki opisane powyżej, Państwa dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9. Uprawnienia użytkowników Serwisu:

Użytkownikowi serwisu w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przechowywane i przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

– prawo do wglądu oraz otrzymania kopii danych osobowych
– prawo do modyfikacji (uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania) danych osobowych
– prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora
– prawo do skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– prawo do wycofania dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z Serwisu, dla którego niezbędne było podanie danych osobowych
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych

Powyższe uprawnienia Użytkownika oraz sytuacje, w których może z nich skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z powyższych uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień lub w razie jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a także pytań dotyczących przysługujących uprawnień mogą Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych (Administratorem) w sposób:

a) listowny – na adres
Wysoki Poziom sp. z o.o.
ul. Jesionowa 47/105
50-504 Wrocław

b) drogą poczty elektronicznej – kursy@wysokipoziom.pl

 

10. Bezpieczeństwo danych:

Serwis stosuje szereg metod mających na celu zapewnienie należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w szczególności ochrony przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją bądź ujawnieniem.

Całość komunikacji z Użytkownikiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania danych za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Bazy danych znajdujące się na serwerach Serwisu zawierają jedynie ograniczone do minimum, niezbędne informacje, przechowywane w formie zaszyfrowanej, bez dostępu osób trzecich.

 

11. Postanowienia końcowe:

Aktualne brzmienie Polityki Prywatności znajduje się na stronie internetowej https://wysokipoziom.pl, w zakładce oznaczonej jako ‘Polityka prywatności’. Polityka Prywatności oraz jej wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, w szczególności spowodowanych zmianami obowiązującego prawa, a także rozwojem Serwisu oraz technologii. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis wysokipoziom.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności pozostajemy do Państwa dyspozycji – patrz zakładka ‘kontakt’.

Wrocław, 22.11.2021
wysokipoziom.pl