REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy Regulamin określa reguły korzystania z Serwisu usług elektronicznych oraz zakupów za pośrednictwem Serwisu kursów stacjonarnych oraz online prowadzonych przez Usługodawcę pod adresem https://wysokipoziom.pl/

 

§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

   • Cena – cena brutto Kursu, wyrażona w PLN, umieszczona obok informacji o Kursie, uwzględniająca udostępnienie Kursu w ramach ograniczonej w czasie licencji niewyłącznej.
   • “Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji.
   • Kanał Informacyjny – metoda telekomunikacyjna umożliwiająca kontakt Usługodawcy z Kupującym, w szczególności rozumiana jako adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
   • Karta Usługi – podstrona Serwisu zawierająca zakres, cenę oraz Termin Realizacji pojedynczej Usługi
   • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność́ do czynności prawnych, dokonująca w Serwisie czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą
   • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Serwisie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Konto kursanta – wirtualne konto, tworzone na Platformie kursów, poprzez które Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych przez siebie Kursów.
   • Kupujący – Klient lub Konsument
   • Kurs – zestaw materiałów edukacyjnych online dostępny do kupienia poprzez Serwis kursów, dostępnych za pośrednictwem Platformy kursów, których prawa autorskie należą do Usługodawcy.
   • Oferta – zbiór informacji na temat Kursu zawierający w szczególności: opis zawartości, cenę brutto, okres dostępu oraz inne elementy charakteryzujące Kurs.
   • Operator Płatności – usługa pośrednictwa płatności elektronicznych “Integrator Płatności Paynow”, świadczona przez mBank S.A. z siedzibą przy ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa.
   • Platforma kursów – strona internetowa przy pomocy której transmitowane są kursy, działająca pod adresem https://clickmeeting.com/
   • Płatność – jedna z dostępnych w Serwisie i wybrana przez Kupującego metoda dokonania zapłaty za Usługi określone w Zamówieniu
   • Prawo Konsumenckie – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
   • Regulamin – niniejszy dokument odstępny pod adresem https://wysokipoziom.pl/regulamin-serwisu/
   • Serwis – portal internetowy Usługodawcy działający pod adresem internetowym https://wysokipoziom.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie
   • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku pozostałych Kupujących

  • Usługodawca – “Wysoki Poziom sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu (adres prowadzenia działalności gospodarczej ul. Jesionowa 47/105
   50-504 Wrocław), 
   NIP: 8992909484, KRS 0000928837 adres poczty elektronicznej: kursy@wysokipoziom.pl
  • Usługa – odpłatne świadczenie realizowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Kupującego, określone w Karcie Usługi, będące przedmiotem Zamówienia
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Kupującym a Usługodawcą Umowy, zawierające i jednoznacznie określające dane Kupującego, rodzaj i ilość Usług oraz ich łączny koszt, rodzaj Dostawy, rodzaj Płatności

§2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Serwisu kursów Usługodawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.

 2. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest spełnienie poniższych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie multimedialne Kupującego:

  • dostęp do Internetu,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji: Firefox 70+, Chrome 70+,
  • posiadanie dostępu do działającej skrzynki poczty elektronicznej e-mail umożliwiającej odbiór i odczytywanie informacji,
  • brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  • w przeglądarce wymagane jest włączenie obsługi JavaScript
  • używanie oprogramowania firm trzecich (dodatki do przeglądarek mające wpływ na ich funkcjonowanie; oprogramowanie filtrujące i sterujące ruchem sieciowym) może mieć wpływ na działanie Serwisu, dlatego aby uzyskać pełną, poprawną funkcjonalność Serwisu należy je wyłączyć.
 3. W celu korzystania z Platformy kursów niezbędne jest spełnienie poniższych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie multimedialne Kupującego:

  • dostęp do Internetu,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji: Firefox 70+, Chrome 70+,
  • posiadanie dostępu do działającej skrzynki poczty elektronicznej e-mail umożliwiającej odbiór i odczytywanie informacji,
  • brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  • w przeglądarce wymagane jest włączenie obsługi JavaScript
  • program umożliwiający obsługę plików .pdf, .rar, .zip
  • możliwość odtwarzania plików audio i wideo
  • używanie oprogramowania firm trzecich (dodatki do przeglądarek mające wpływ na ich funkcjonowanie; oprogramowanie filtrujące i sterujące ruchem sieciowym) może mieć wpływ na działanie Serwisu, dlatego aby uzyskać pełną, poprawną funkcjonalność Serwisu należy je wyłączyć.
 4. Zapewnienie urządzeń oraz oprogramowania, a także ich konfiguracja pod kątem wymienionych w pkt. 2 i 3 wymagań leży po stronie Kupującego.

 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

 6. Zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści niezgodnych z prawem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie kursów, a także podejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do danych w przypadku otrzymania informacji o ich bezprawności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o charakterze bezprawnym.

§ 3. Ochrona własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że zarówno Serwis jak i wszystkie zawarte w nim Kursy stanowią utwory chronione prawem autorskim przez co podlegają ochronie prawem własności intelektualnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.)

 2. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego, bez zgody Usługodawcy, stanowić będzie naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.

 3. Kupujący korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w Serwisie należących do Usługodawcy lub innych podmiotów.

 4. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie kursów, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta kursanta do używania osobom trzecim.

 5. Kupujący nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w Serwisie bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§4. Warunki zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje w momencie złożenia Zamówienia.

 2. Warunkiem dokonania Zamówienia w Serwisie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.

 3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia w Serwisie.

 4. Kupujący ma obowiązek zachowania danych dostępu do Platformy w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich, w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa Usługodawca ma prawo do wyłączenia dostępu w systemie.

 5. Cena Kursu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Cena jest Ceną brutto.

 6. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Usługodawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 7. Zamówienia składane poprzez Serwis można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technologicznych i prac serwisowych.

 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Usługodawcy oferty zakupu zamówionego Kursu.

§5. Zakup Kursu

 1. W celu dokonania zakupu Kursu, Kupujący musi wykonać następujące czynności:

  • wybrać interesujący go Kurs/Kursy oraz termin Kursu spośród oferty dostępnych w Serwisie kursów,
  • dodać kurs do koszyka poprzez przycisk “Dodaj do Koszyka” i przejść do podsumowania zamówienia,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  • zaakceptować Politykę Prywatności- akceptacja Polityki prywatności wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty Ceny za wybrany uprzednio przez siebie Kurs/Kursy.

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Usługodawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

 4. Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dodatkowo fakturę. Dokonując zakupu na Platformie kursów Klient automatycznie upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury bez podpisu.

§ 6. Udostępnienie i korzystanie z Kursu

 1. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu Platformy kursów i wymaga połączenia z Internetem oraz założenia konta na Platformie.

 2. Usługodawca oświadcza, iż udziela Kupującemu licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Kursu, na czas określony w Ofercie sprzedaży, wyłącznie na użytek własny Kupującego

 3. Usługodawca pozwala Kupującemu na:

  • wyświetlanie zawartości Kursu na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Kupującego,
  • zapisywanie materiałów innych niż pliki audiowizualne w pamięci trwałej urządzenia,
  • drukowanie zawartości dokumentów tekstowych oraz graficznych udostępnionych w ramach Kursu.

§ 7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że w systemie Platformy Kursów nie zostało odnotowane rozpoczęcie Kursu oraz nie zostały wysłane żadne materiały stanowiące zawartość kursu (w szczególności skrypt, dostępy do nagrań wideo, materiały dodatkowe w formacie .pdf).

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo pocztą elektroniczną.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku:

  • braku Płatności za Zamówienie
  • nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu
  • nieprzestrzegania przez Kupującego przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  • awarii Serwisu

§ 8. Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. W przypadku stwierdzenia wady świadczonej usługi Kupujący może wszcząć postępowanie reklamacyjne. Reklamacja powinna zawierać:

  • przedmiot oraz przyczynę reklamacji, opis roszczeń
  • dane osobowe: imię i nazwisko
  • dane transakcji: numer Zamówienia, data złożenia Zamówienia
  • dane kontaktowe: adres email lub tradycyjny – w celu kontaktu po rozpatrzeniu reklamacji
 4. Kupujący może kontaktować się ze Usługodawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kursy@wysokipoziom.pl lub drogą poczty tradycyjnej – na adres ul. Jesionowa 47/105, 50-504 Wrocław

 5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2021 r.

 2. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z nowym regulaminem i może odmówić jego akceptacji w ciągu 14 dni od daty jego publikacji.

 3. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy sprzedaży transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia.

 4. Usługodawca może zmienić regulamin w każdym czasie.

 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 6. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie, w zakładce ‘regulamin’. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub nowych funkcjonalności Serwisu.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca i rzeczy.